تبلیغات
وبلاگicon
دانلود گلهای تازه

دانلود گلهای تازه (1)

سه شنبه 9 شهریور 1389 10:11 ق.ظ


گلهای تازه وبلاگ ندای گلهامجموعه شماره یک
 


تقدیمی از طرف حامیان موسیقی اصیل؛ مخاطبان ندای گلها

آقای غلامحسین عبدالوند
توجه:

 برای رفع فیلترینگ سرور، در ابتدای لینک ها به جای www یک کلمه چهار کارکتری دلخواه تایپ کنید و سپس Enter را بزنید

به طور مثال: abcd و یا هر کلمه دیگر


1   گلهای تازه 010 - گلپا ...

Size: 45.3 Mb      Server: 4.shd         ..........  Download
----------------------------

2   گلهای تازه 011 - شهیدی ...

Size: 19.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

3   گلهای تازه 012 - خوانساری ...

Size: 26.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4  گلهای تازه 013 - شجریان ...

Size: 50.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   گلهای تازه 014 - ایرج ...

Size: 2.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   گلهای تازه 015 - شهیدی ...

Size: 29.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   گلهای تازه 016 - گلچین ماهور ...

Size: 27.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   گلهای تازه 017 - خوانساری ...

Size: 4.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   گلهای تازه 018 - ایرج ...

Size: 26.4 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

10   گلهای تازه 019 - خوانساری ...

Size: 23.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

11   گلهای تازه 020 - خوانساری ...

Size: 23.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

12   گلهای تازه 022 - قوامی ...

Size: 21.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

13   گلهای تازه 023 - شجریان، الهه ...

Size: 23.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

14   گلهای تازه 024 - گلپا ...

Size: 23.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

15   گلهای تازه 025 - هایده ...

Size: 24.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

16   گلهای تازه 026 - شهیدی، سیما بینا ...

Size: 25.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

17   گلهای تازه 028 - ایرج ...

Size: 28.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

18   گلهای تازه 029 - شهیدی ...

Size: 21.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

19   گلهای تازه 002 - شهیدی ...

Size: 10.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

20   گلهای تازه 032 - گلپا ...

Size: 22.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

21   گلهای تازه 033 - ایرج ...

Size: 26.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

22   گلهای تازه 039 - ایرج ...

Size: 21.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

23   گلهای تازه 003 - خوانساری ...

Size: 13.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

24   گلهای تازه 042 - شجریان ...

Size: 27.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

25   گلهای تازه 043 - گلپا ...

Size: 23.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

26   گلهای تازه 044 - خوانساری ...

Size: 21.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

27   گلهای تازه 046 - ایرج ...

Size: 23.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

28   گلهای تازه 048 - شجریان ...

Size: 21.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

29   گلهای تازه 049 - شهیدی ...

Size: 21.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

30   گلهای تازه 004 - شهیدی ...

Size: 41.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

31   گلهای تازه 050 - شهیدی ...

Size: 24.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

32   گلهای تازه 051 - شهیدی ...

Size: 21.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

33   گلهای تازه 052 - قوامی ...

Size: 25.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

34   گلها تازه 052 ب - قوامی ...

Size: 39.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

35   گلهای تازه 053 - شجریان، عهدیه ...

Size: 28.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

36   گلهای تازه 057 - خوانساری ...

Size: 22.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

37   گلهای تازه 058 - شجریان ...

Size: 20.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

38   گلهای تازه 059 - شهیدی ...

Size: 21.9 Mb           Server: ---         ..........  Download

----------------------------
39   گلهای تازه 005 - ایرج ...

Size: 41.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

40   گلهای تازه 060 - شجریان ...

Size: 20.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

41   گلهای تازه 061 - گلپا ...

Size: 23.1 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

42   گلهای تازه 062 - شهیدی ...

Size: 22.6  Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

43   گلهای تازه 063 - خوانساری ...

Size: 23.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

44   گلهای تازه 066 - شجریان ...

Size: 24.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

45   گلهای تازه 068 - ایرج ...

Size: 23.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

46   گلهای تازه 069 - ایرج ...

Size: 24.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

47   گلهای تازه 006 - قوامی  ...

Size: 25.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

48   گلهای تازه 007 - شهیدی ...

Size: 56.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

49   گلهای تازه 070 - خوانساری ...

Size: 22.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

50   گلهای تازه 071 - شجریان، سیما بینا ...

Size: 28.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

51   گلهای تازه 082 - شهیدی ...

Size: 24.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

52   گلهای تازه 089 - گلپا ...

Size: 26.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

53   گلهای تازه 008 - ایرج ...

Size: 49.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

54   گلهای تازه 093 - شهیدی، عهدیه ...

Size: 29.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

55   گلهای تازه 064 - ایرج ...

Size: 22.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

56   گلهای تازه 095 - مسعودی ...

Size: 22.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

57   گلهای تازه 096 - شهیدی ...

Size: 22.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

58   گلهای تازه 098 - شهیدی ...

Size: 32.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

59   گلهای تازه 009 - خوانساری  ...

Size: 55.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

60   گلهای تازه 101 - شهیدی ...

Size: 30.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------
گلهای تازه (2)

سه شنبه 9 شهریور 1389 09:39 ق.ظ

 
مجموعه شماره دو
 
 61   گلهای تازه 103 - شهیدی ...

Size: 27.3 Mb      Server: 4.shd         ..........  Download
----------------------------

62   گلهای تازه 105 - شهیدی ...

Size: 34.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

63   گلهای تازه 106 - شجریان ...

Size: 27.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

64   گلهای تازه 107 - شجریان ...

Size: 26.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

65   گلهای تازه 108 - گلچین ...

Size: 26.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

66   گلهای تازه 109 - ایرج ...

Size: 25.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

67   گلهای تازه 112 - شهیدی ...

Size: 24.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

68   گلهای تازه 115 - خوانساری ...

Size: 26.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

69   گلهای تازه 116 - ایرج ...

Size: 24.5 Mb
          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

70   گلهای تازه 118 - خوانساری ...

Size: 24.5 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

71   گلهای تازه 119 - گلپا ...

Size: 25.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

72   گلهای تازه 120 - گلچین ...

Size: 28.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

73   گلهای تازه 132 - خوانساری ...

Size: 20.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

74   گلهای تازه 134 - ایرج ...

Size: 23.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

75   گلهای تازه 135 - خوانساری ...

Size: 24.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

76   گلهای تازه 136 - ایرج ...

Size: 26.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

77   گلهای تازه 139 - عهدیه ...

Size: 19.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

78   گلهای تازه 140 - شجریان، سیمین غانم ...

Size: 27.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

79   گلهای تازه 142 - شجریان ...

Size: 24.3 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

80   گلهای تازه 143 - گلچین ...

Size: 29.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

81   گلهای تازه 144 - شجریان ...

Size: 22.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

82   گلهای تازه 146 - ایرج ...

Size: 22.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

83   گلهای تازه 147 - شجریان ...

Size: 28.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

84   گلهای تازه 148 - خوانساری ...

Size: 20.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

85   گلهای تازه 149 - گلپا ...

Size: 21.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

86   گلهای تازه 150 - گلچین ...

Size: 28.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

87   گلهای تازه 160 - شجریان ...

Size: 26.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

88   گلهای تازه 161 - شهیدی ...

Size: 26.7 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

89   گلهای تازه 163 - ایرج ...

Size: 25.8 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

90   گلهای تازه 168 - خوانساری ...

Size: 25.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
---------------------------

91   گلهای تازه 171 - شجریان ...

Size: 25.6 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

92   گلهای تازه 177 - گلچین ...

Size: 23.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

93   گلهای تازه 178 - شجریان ...

Size: 25.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

94   گلهای تازه 181 - شهیدی ...

Size: 26.2 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

95   گلهای تازه 183 - خوانساری ...

Size: 22.8 Mb           Server: ---         ..........  Download-
---------------------------

96   گلهای تازه 187 - شجریان ...

Size: 26.1 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

97   گلهای تازه 200 - هنگامه اخوان ...

Size: 17.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------
4shared

آیا شماره ترانه مورد نظر شما در لیست بالا نبود؟!!

از مجموعه گلهای تازه گروه عاشقان گلها هم بازدید کنیدمشاهد لیست دانلود از سرور 4Sharedگروه ندای گلها

- دانلود از تمام ترانه ها رایگان است (فاقد طرح پرمیوم)
- تمامی ترانه ها قابل دانلود روی هارد می باشند
- هیچ کدام از فایلها ویرایش نشده اند (فاقد برچسب)
- لینک دانلود تمام ترانه ها غیر مسقیم است
- برای پخش زنده رادیو گلها، از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید یا افزونه Mediaplayer فایر فاکس را نصب کنید


آنچه میشنوید، نغمه رادیو گلهاست

مجموعه بزرگ موسیقی سنتی و قدیمی ایران


  فصل نامه DVD موسیقی سنتی و قدیمی ایران

  برای مشاهده کاتالوگ راهنما اینجا کلیک کنید

  برای مشاهده سایز بزرگتر کاتالوگ راهنمای مجموعه،

  روی تصویر بالا کلیک کنید
  جهت کسب اطلاعات تکمیلی، با آدرس

  DVDNedayeGolha@yahoo.com

  تماس بگیرید

عضویت در گروه

  Google Groups

  به جمع گروه ندای گلها بپیوندید و از موسیقی اصیل ایران حمایت کنید

  آدرس ایمیل شما:

   

   

  بازدید از این گروه

آمار بازدید از صفحات وبلاگ

 • کـل بـازدیـد : 25
 • بازدید امروز : 12
 • بازدید دیروز : 17
 • بازدید این ماه : 36
 • بازدید ماه قبل : 28
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 • بیشترین تعداد آنلاین : 492
 • بیشترین بازدید مطالب : موزه موسیقی ایران
 • بیشترین دانلود فایل : مرغ سحر

نام اصلی خوانندگان

NedayeGolha in Facebook

جستجو در آرشیو ندای گلها

   
  Google 
   

   

  در وبلاگ ندای گلها
  در كل اینترنت